11 клас

 Дата урокуТема уроку 
 01.09.2015Поняття моделі. Типи моделей. Моделювання як метод дослідження об'єктів. Поняття алгоритму, властивості алгоритмів. Форми подання алгоритмів. Графічне подання лінійних алгоритмів.
 04.09.2015Поняття мови програмування, програмного коду, середовища розробки програм, компілятора. Етапи розв’язування задач з використанням комп’ютера. Поняття програми як автоматизованої системи. Складові програми: дані, логіка, інтерфейс. 
08.09.2015Поняття об’єкта у програмуванні. Властивості об’єкта. Елементи інтерфейсу користувача як об’єкти. Поняття події та обробника події. Поняття про методи об’єкта.
 10.09.2015Принципи роботи у візуальному середовищі розробки програм. Програмний проект і файли, що входять до його складу. Відкриття програмного проекту, його компіляція, збереження, виконання. Структура й складові елементи програм, записаних певною мовою програмування.
15.09.2015Редагування коду обробників подій, пов’язаних з елементами керування. Створення найпростішого програмного проекту.
Практична робота №1. 
Створення, компіляція й виконання програмного проекту. Використання елементів керування.
17.09.2015Поняття оператора. Різновиди операторів. Виведення даних. Використання вікон повідомлень.
23.09.2015Конструювання інтерфейсу користувача. Надання значень атрибутам елементів керування. Відтворення на формах зображень.
24.09.2015Поняття змінної. Оголошення змінної. Типи даних. Оператор надання значень. Змінювання значень властивостей елементів управління в ході використання проекту.  Константи. Введення даних.
Практична робота №2. Введення й виведення даних, робота зі змінними. 
30.09.2015Поняття операції та виразу. Основні правила запису, обчислення та використання виразів. Надання значень виразів змінним. Пріоритет операцій. Арифметичні операції. 
01.10.2015
07.10.2015
Покрокове виконання та аналіз роботи готових програм. Розробка власних програм на обчислення значень виразів. Використання налагоджувача програм. Різновиди помилок, методи їх пошуку та виправлення. Коментарі у програмному коді.
Практична робота №3.  Налагодження програм. 
08.10.2015Основні поняття математичної логіки: логічні константи, логічні змінні, логічні вирази. Логічні операції: кон’юнкція, диз’юнкція, заперечення. Логічні формули. Табличі істинності.
15.10.2015Запис логічних виразів мовою програмування. Операції порівняння.
21.10.2015Алгоритмічна конструкція розгалуження та її графічне подання. Оператори одно- дво- та поліальтернативного розгалуження.   
22.10.2015Прапорці та групи перемикачів. Реалізація розгалужень з використанням прапорців та груп перемикачів. 

14.01.2016Поняття моделі даних, бази даних. Поняття й призначення систем керування базами даних.
Огляд реляційної моделі даних. Модель «сутність-зв’язок». Поняття відношення, атрибута, ключа, зв’язку. Класифікація зв’язків за множинністю та повнотою. Правила побудови моделі «сутність-зв’язок» предметної області.
21.01.2016Поняття таблиці, поля, запису. Основні етапи роботи з базами даних у середовищі системи керування базами даних. Відображення моделі «сутність-зв’язок» на базу даних. Властивості полів, типи даних. Введення даних у таблиці. 
Практична робота №8. Розробка моделі «сутність-зв’язок» заданої предметної області. Створення бази даних в середовищі СУБД.
Форми. Сортування, пошук і фільтрація даних. 
Практична робота №9. Форми. Введення даних. Сортування, фільтрація і пошук даних.
Поняття запиту до реляційної бази даних.
Створення таблиць, форм, запитів на вибірку даних і звітів з використанням майстрів.
Редагування запитів і форм з використанням конструктора.
Практична робота №10. Створення запитів і звітів.
Підготовка групових проектів до захисту.


Немає коментарів:

Дописати коментар